top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Marketingový plán architekta a jak ho využije.

Updated: Jun 3, 2021

Marketingový plán je součástí podnikatelského plánu (business plan) firmy. Dobrá marketingová strategie je základem dobře napsaného podnikatelského plánu. Marketingový plán nám dává přehled a určitý nadhled nad naším budoucím podnikáním. Současně nastíní možnosti, jak své aktivity propagovat.


Tradiční marketingový plán je poměrně obsáhlý dokument, který nám dává přehled o možnostech daného trhu a konkurenci. Současně obsahuje i návrhy aktivit, kterými v daném časovém období budeme dosahovat svých obchodních cílů.

Cílem tvorby marketingového plánu je zamyslet se a přehledně ukázat představy o svém budoucím podnikání a konfrontovat je s realitou okolního světa.

Začít s podnikáním není jednoduché. Vyžadujete to spoustu energie a také zdroje (čas a peníze). Je proto dobré si udělat čas na určité rozmyšlení, jakým způsobem tyto zdroje užijete.

Pokud se do tvorby marketingového plánu chcete ponořit hlouběji, projděte jakoukoliv učebnici základů marketingu, která vám podá kompletní výklad o všech jeho částech a vyloží vám i jak při tvorbě tradičního marketingového plánu postupovat. wikipedia:https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_pl%C3%A1n)


My vám zde chceme ukázat jakousi odlehčenou verzi marketingového plánu. Takový marketingový plán architekta, který jsme pro přemítání nad svým budoucím podnikáním použili my v naší praxi.


Osnova architektova marketingového plánu:

  • Shrnutí produktů/ služeb:

Popište vaši činnost. Jaké projekty navrhujete, jaké všechny služby zákazníkovi můžete nabídnout. Když to dáte najednou všechno na papír, možná vás až překvapí čeho všeho jste schopni.

  • Vize:

Vize je vaše představa kam se chcete svojí podnikatelskou činností dobrat. Je dobré míti představu, kam míříte. Chcete být sám živnostníkem a věnovat se malým a středně velkým projektům? Nebo je vaším cílem práce v týmu a konstantní nárůst do velkého architektonického ateliéru, který bude v budoucnu zaměstnávat jedinečné mozky vašeho oboru a podílet se na velkých národních zakázkách? Možná vás spíše láká neustálé objevování hranic vaší kreativity? Chcete se učit, objevovat nové materiály a technologie a o svém bádání informovat ostatní.

  • Slogan:

Zkuste se jen tak zamyslet nad svojí činností a formulovat slogan (krátká věta), který by ji vystihovala. Slogan může vyjadřovat váš názor či postoj k vaši práci. Prostě cokoliv, co vystihuje vaši jedinečnost a co by vám mohlo dopomoci k identifikaci se zákazníkem. Slogan můžete, a nemusíte použít. Třeba se vám povede a použijete ho na svých webových stránkách, nebo jej využijete při PPC kampaních.

  1. Marketingový cíl:

  2. Každý plán má mít jeden cíl. Například dosáhnout ročního obratu v tvorbě interiérů 10 milionů korun. Na tento cíl pak zaměříme svou pozornost a propagaci.

  3. SWOT analýza: analýza silných a slabých stránek ve vnitřním a vnějším prostředí.

Vezměte papír a tužku, klidně i pastelky a papír rozdělte na 4 stejná pole.

Každé pole označte jedním z témat SWOT analýzy a do každého pole vyplňujte co vás k danému tématu napadne.


Strenghts - Silné stránky (to, v čem jste dobří, co vám jde a činí vás lepšími oproti konkurenci) - Příklad: 7 let zkušeností na různých projektech v renomovaném architektonickém studiu, dobré komunikační schopnosti při komunikaci s klientem, ...

Weaknesses - Slabé stránky (to, co vám nejde a je třeba na tom zapracovat) - Příklad: Administrativa, špatný časový odhad zhotovení architektonické zakázky,...

Oportunities - Příležitosti (to, čemu se moc lidí nevěnuje a vy proto máte speciální vlohy, či talent,..). Příklad: Vyrostli jste ve vinařské oblasti a vaši rodiče se věnují celý život pěstování a zpracování vína. Znáte celý proces a dokážete toho skvěle využít při navrhování interiéru vinného sklepa, vinárny, restaurace s ochutnávkou vín, ...

Threats - Hrozby (vnější hrozby, které mohou ohrozit vaše podnikání). Příklad: Cash-flow - platební morálka některých zákazníků nemusí být ukázková a tady nám může zázemí větší firmy, která se s takovými problémy umí vyrovnat, chybět.


Výsledkem pro vás bude vizuálně jasný přehled o tom, v čem jste dobří, o co se můžete při svém podnikání opřít a na čem postavit svojí budoucí činnost. Vaše slabé stránky a vnější hrozby vás potom informují o tématech, na kterých budete muset ještě zapracovat.

Určení 4P a průzkum trhu a konkurence:


Propagace architekta začíná u definování marketingového mix jako u kteréhokoliv jiného produktu, či služby. 4P (product, price, place, promotion) je definice toho, že každý produkt, nebo služba se skládá ze 4 částí. Proto aby váš produkt, nebo služba na trhu uspěl, je důležité tyto jeho části správně vyladit. Tedy nabízet svojí službu v daném místně za správnou cenu a k jeho prezentaci použít adekvátní propagaci. Uvědomte si jaké možnosti vašeho oboru jsou okolo vás a současně i jakou máte konkurenci. Např. bydlíte v Jizerských horách, všude okolo vás se staví nové domy dle pravidel místní CHKO. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že by vás mohli oslovit jednotlivý investoři s návrhem rodinného domu a interiéru rodinného domu. Moc příležitostí na navrhování vybavení office center vás pravděpodobně v této lokalitě nečeká.

Udělejte si také představu o konkurenci v dané lokalitě, aby vaše cenové požadavky nebyly příliš nízko, či vysoko oproti konkurenci (příliš nízká cena může působit amatérsky a příliš vysoká cena odradí, pokud nenabízíte oproti konkurenci něco výjimečného).


Strategie, cíle architektova marketingového plánu a jeho rozpočet:

Jaký způsob propagace zvolíte, je do určité míry dáno tím, kde pracujete. Reklama, přímý marketing, webové stránky, PPC kampaně, bezplatné poradenství pro místní neziskové projekty, ...? Možnosti propagace mladého architekta jsou určitě větší ve velkém městě, než v okrajových částech republiky. Na druhé straně v menších městech nebudete mít tolik konkurence, jako ve velkém městě.

Základní prezentací každého architekta v dnešní době musí být přehledné webové stránky, které budou obsahovat architektovi hotové projekty. Pro získání návštěv svého webu, můžete zaplatit PPC (price per klik) kampaně, kde na základě vytipování vhodných klíčových slov (slova, která se vyskytují na vašem webu a která by zákazník mohl hledat na internetu) přinášejí vašemu webu kýženou návštěvnost. Klíčová slova pro vaši reklamní kampaň jednoduše zadáte Googlu v nástroji Adwords. Pokud váš zákazník zadá vámi vytipovaná slova do vyhledávače, budou mu vaše stránky nabídnuty přednostně před ostatními. Je to velmi efektivní způsob, jak upozornit na svoji prezentaci a stojí jen pár korun.

V rámci přemítání nad vhodnými způsoby prezentace je dobré si určit cíl prezentace a objem peněz, které chci na cestě za dosažením tohoto cíle investovat. I architekt musí stanovit jasný rozpočet nákladů, které budou na propagaci architekta a jeho práce využity. Např. cílem vaší webové prezentace, podporované ppc kampaní může být získání 5ti nových klientů. Dejme tomu, že na získání nového klienta jste ochotni investovat 3 000 a tím pádem váš rozpočet na reklamu pro příští rok je 15 000. Část můžete investovat do ppc reklamy, část za inzerci v místním časopisu, …

  1. A na závěr, je důležité sledovat jaké výsledky má náš marketingový plán a naše propagační aktivity:

Analýza výkonu firmy

Sledujte průběh vašeho podnikání po celý rok a srovnávejte ho s plány, které jste si udělali na začátku roku. Takové sledování nám dá dobrou představu v čem jsme byli příliš optimističtí, a tím pádem i představu s čím počítat na příští rok.


Analýza prodeje

Podařilo se vám získat tolik architektonických zakázek, kolik jste chtěli? Nebo byl časový odhad na zhotovení architektonické zakázky nedostatečný, zakázka se protahovala a tím pádem vázlo i cash-flow? Je tedy potřeba počítat s větší časovou rezervou a tím pádem i zvýšit nacenění zakázky, abychom dosáhli potřebného toku peněz.


Analýza nákladů

Tady hodnotíme náklady, které jsme např. vynaložili na propagaci (provoz webových stránek, PPC kampaně, …) a jejich přínos pro naše podnikání (nové zakázky). Reklama a propagace architekta je stejná, jako kterákoliv jiná. Má jeden cíl a tím je přínos zisku, při optimálním využití nákladů.


Proč bychom měli tvořit Marketingový plán?

Oblast marketingu a propagace bývá často právě architekty opomíjena. Považují ji za zbytečnou a pokud není plán, architekt jde často cestou pokus - omyl.

Plán nám poskytuje i časovou osu, kdo, kdy, co a jak má udělat. Dává nám možnost srovnání plánu a výsledku - možnost neopakovat chyby a korekce na příští období. Dobrý plán propagace pro architekta znamená velkou úsporu peněz a hlavně neustálou možnost zlepšovat své služby a být efektivnější ve svém podnikání.

55 views
Post: Blog2_Post
bottom of page