top of page

Předávací protokol pro architekty

Updated: Jul 13, 2021

  • co by měl předávací protokol pro architekty obsahovat

  • kdy předávací protokol použít a proč


V podstatě se jedná o velmi jednoduchý praktický formulář, jehož šablonu si můžete vytvořit sami a přizpůsobit obsah textu k danému projektu nábytku, rekonstrukci či stavbě nebo si ji volně stáhnout na internetu. Předmětem dokumentu je záruka pro obě strany, že bylo dílo dokončeno a předáno v podobě, kterou klient akceptuje. Zejména je tento obsah důležitý pro profese, které tuto činnost provádějí. Je to osvědčená metoda stvrzená podpisem a uzavírá vaši spolupráci. Při větších projektech se doporučuje už i při předávání projektové dokumentace jakéhokoli stupně jako doklad - kdy byla odevzdána, zda ve správném termínu a zda nic nechybí.


předmětem předávacího protokolu jsou tyto body:

  1. objednatel ( údaje o klientovi nebo firmě která zakázku objednává )

  2. zhotovitel ( údaje o architektovi nebo firmě, která zakázku vytváří )

  3. projekt co je obsahem ( stupeň odevzdané dokumentace nebo popis provedené realizační práce )

  4. popis stručný popis činnosti která byla provedena, u realizací si předávací protokol zařizuje konkrétní firma například truhlář nebo jiná profese, pokud ale jako architekt dohlížíte na stavbu, bylo by dobré u tohoto předání vždy být a provést kontrolu nad zhotovenou prací a zhodnotit její kvalitu

  5. odstranění závad nebo případné nedodělky, popis poškozeného materiálu nebo technické či mechanické vady, v souladu s dohodou druhé strany, že závady budou odstraněny do smluveného termínu

  6. termín datum kdy byla dokumentace odevzdána s případným doplněním o opoždění, což je naprosto běžné. Jen chceme upozornit. že většinou je ve smlouvě termín, který se mění. V předávacím protokolu by mělo být zaznamenáno, dle dohody obou stran, z jakého důvodu je termín jiný. jedná se o důležitou poznámku která předchází případným sporům.

  7. datum a podpis obou stran, případně datum a podpis přítomného architekta případně je dobré přiložit fotodokumentaci.


369 views
Post: Blog2_Post
bottom of page