top of page
 • Writer's pictureteam Modra3D

Proč je pro architekta důležitý Průzkum trhu a Analýza konkurence?

Updated: May 31, 2021

Pokud jako architekt plánujete rozjet svoji firmu je jedním z prvních kroků zhotovení Průzkumu trhu a Analýzy konkurence. Díky nim získáte odpovědi na následující otázky.


Cíle průzkumu:

 • bude o mojí službu zájem?

 • jaká jsou očekávání potenciálních zákazníků?

 • jaká je akceptovatelná cena?

 • jaké benefity je potřeba zvolit?

 • hloubkový průzkum konkurence?

 • kde dosud službu nakupují a jak jsou spokojeni?

 • co musím udělat, aby využili moji nabídku?

 • jak a kde je mám oslovit, a mnoho dalších?

Základní druhy průzkumu:

 • primární průzkum (PP)

 • sekundární průzkum (SP)

 • analýza konkurence (AK)


Primární průzkum:

PP je založen na přímém kontaktu s potencionálními zákazníky a získáte tak data, která nejsou nikde k dispozici. Mezi techniky PP patří:

 • pozorování (chování zákazníků)

 • dotazování (telefonické a osobní dotazování)

 • zasílání dotazníků (nejlépe mailem)

 • experiment (například rozeslání mé osobní prezentace)

Pozorování:

Je nejjednodušší a nejlevnější forma průzkumu. Spočívá ve sledování chování potencionálních zákazníků k vaší nabídce - službě, sledujeme jejich názory a komentáře např. na veletrzích, na sociálních sítích nebo Pinterestu a jiných.

Dotazování:

Je nejpřímější forma získání maxima informací o trhu. Osobní dotazování představuje kladení předem připravených otázek a záznam odpovědí do připraveného formuláře. Respondenty můžete oslovit např. v satelitních městečkách rodinných domů, v rozestavěných budovách, při napojení na realitku, stavební firmy, na řemesla či developerské skupiny - oslovíte nového majitele bytu - potencionálního zákazníka atd. Telefonické dotazování je prakticky totéž jako osobní, pro stydlivější architekty je přínosem neosobní kontakt. Navíc můžete využít vlastní databázi klientů, kontakty z faktur, vizitek , atd.

Zasílání dotazníků:

Šetření pomocí dotazníků patří k nejrozšířenějším formám průzkumu. Dotazník vám buď zhotoví a provede specializovaná firma, nebo ušetříte a dotazník podle níže uvedených zásad si připravíte a vyhodnotíte sami:

 • Doporučený počet otázek je 10 - 15, větší počet je pro respondenta únavný, nezapomeňte požádat respondenta, aby v odpovědi uvedl své jméno (název firmy) a město nebo celou adresu pro pozdější identifikaci.

 • otázky v dotazníku musí být krátké a uzavřené - t.z. pro odpovědi pouze ano, ne, nevím, nebo zaškrtnutím výběr z více možností

 • v omezené míře je možné použít i otázky otevřené, obvykle začínají slovy proč, jak, kdy, kde

 • ptejte se na skutečnosti ne na názory nebo dojmy, používejte prosté, přímé a jednoznačné vyjádření

 • nepokoušejte se respondenta vést nebo jakkoliv ovlivňovat

 • testujte dotazník nejdříve na malém vzorku respondentů, zjistěte slabá místa a učiňte nápravu

 • důležitý je průvodní dopis, kterým můžete motivovat. Nebo můžete zavolat telefonicky, vysvětlit a dovolit se, zda je možné zaslat dotazník mailem

 • v případě zaslání dotazníku poštou, je slušné poslat i prázdnou obálku a známku.

Experiment:

Jde o zaslání své osobní prezentace nebo i zhotovení architektonického návrhu s výraznou slevou za to, že s klientem provedete detailní průzkum trhu. Jedná se o několik málo klientů.


Sekundární průzkum:

Pomocí sekundárního průzkumu shromážděte co nejvíce veřejně dostupných dat a informací. Vycházejte především z:

 • statistických a ekonomických ročenek

 • denního tisku

 • přehledů a databází na internetu

Analýza konkurence:

Je dobré vědět o konkurenci víc, než ona sama o sobě. Metody a způsob získávání informací jsou podobné jako u Průzkumu trhu. Okruhy poznatků pro architekty:

 • image značky

 • portfolio nabídky, služby které nabízí

 • unikátní konkurenční výhoda

 • cenová politika, bonusy, slevy

 • distribuční kanály

 • forma propagace

 • servis, help line

 • kvalita výstupů a grafiky, atd.

Obecně je nutné vědět v čem je konkurence lepší a horší než vaše firma, horší parametry je třeba zlepšit. Velmi dobrá metoda získání informací je stát se vy nebo vaši známí “na oko” potencionálními zákazníky konkurence - takto se dozvíte skoro všechno.


Cílová skupina:

Smyslem a výsledkem průzkumu trhu je rozsegmentovat trh a vytvořit si specifikovanou skupinu zákazníků, které přednostně budete nabízet své služby, budete na ně efektivně vynakládat prostředky a zacílíte na ně své marketingové aktivity a formy reklamy a propagace a nastavíte cenovou politiku. Vaši Cílovou skupinu můžete definovat dle různých parametrů:

 • demografické údaje - pohlaví, věk, vzdělání …

 • geografie - místo, město, okres, kraj, ČR, zahraničí

 • socioekonomie - životní úroveň, výše příjmů

 • psychologie - životní styl

 • chování - jak přistupují ke službě, atd.

Dá se odhadnout velikost cílové skupiny, a tím se dají odhadnout s jakými náklady a výnosy můžete v budoucnosti počítat.

Persona:

Persona je profil člověka, kterého se chystáte v budoucnosti obsloužit. Persona je konkrétnější než cílová skupina. Person můžete mít několik, každá zastupuje určitý segment trhu. Znáte její jméno, věk, pohlaví, rodinný stav, děti, víte, kde bydlí a čím se živí, znáte její příjmy, zájmy potřeby a problémy, způsob trávení volného času.


13 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page