top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jak napsat smlouvu o dílo pro architekta?

Updated: Jun 3, 2021

  • co by smlouva měla obsahovat

  • jak vysvětlit autorské právo


Bylo by dobré zmínit že dobré architektonické smlouvy by se neměli podceňovat už jen proto, že ochraňují vaše autorské dílo a zaručují jeho kvalitu. Pokusíme se zde stručně popsat body, které by měla smlouva obsahovat a jaká by měla být jejich náplň, tak aby vyhovovala oběma smluvním stranám a zároveň chránila autorské právo architekta.


1. údaje Podle jakého č. a § zákona nabývá smlouva platnosti

Údaje o investorovi ( tzn. zadavatel ), údaje o architektovi ( tzn. zpracovatel) a údaje o daném území.


2. předmět smlouvy

Architekt popisuje obsah zpracovaných úkolů, rozsah dokumentace nebo co není obsahem dokumentace jako například ( Geologický a Hydrogeologický průzkum není předmětem této smlouvy).


3. doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech, zde by měly být vypsány jednotlivé fáze a jejich termín odevzdání. Také je dobré zmínit odstavec o předání a převzetí příslušné dokumentace, případě předávací protokol, který zaručuje kontrolu zpracovaného projektu. V tomto bodě by také měli být zmíněny vyjímky a možné prodloužení lhůt z důvodů : vyjadřování úřadů nebo nedostatku podkladů ze strany klienta, nebo důsledkem nemoci atd…Jednotlivým fázím díla by mělo odpovídat předání záloh a doplatků


4. cena

Celková cena za zpracování dokumentace, smlouva se podepisuje k aktuální fázi tzn. cena za studii 120 000,- a zmínka zda je nebo není architekt plátce DPH.


5. platební podmínky

Zde se klient zavazuje platit architektovi v předem domluvených částkách běžně rozděleno do dvou fází určité procento předem a zbytek po předán, doporučujeme nejlépe rozdělit platby na tři splatné termíny v procentech 40% předem, 30% v průběhu a 30% po odevzdání projektu. Také je důležitá zmínka o splatnosti faktury a povinnosti plnění ze strany klienta. Pokud není faktura uhrazena architekt není povinen započít následující práce


6. autorská práva

Dokumentace zpracovaná architektem včetně návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem, v souladu s ustanovením § 58 odst.1 ve spojení s § 58 odst.10. Klient není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní nijak zasahovat. Originály plánů nebo grafické zpracování zůstává ve vlastnictví architekta ať je stavba provedena či nikoli. Je důležité se dohodnout zda projekt může být architektem i klientem použít pro marketingové účely či potřeby prezentace.

7. doba trvání smlouvy a možnost ukončení

Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů, ale s výpovědní lhůtou.


Smlouva chrání autorská práva, klient tedy může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci realizace stavby. Dokumentace je zhotovena jako celek a žádná její část nemůže být vyňata a změněna bez výslovného svolení architekta a užitá klientem nebo třetí osobou k projektování jiných staveb nebo objektů, než pro které byla zpracována.469 views
Post: Blog2_Post
bottom of page